Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Urszula Segiel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ESTIVITA Urszula Sergiel, z siedzibą w miejscowości Sosnowiec, przy ulicy Modrzejowskiej 20, NIP: 6441116918 oraz REGON: 272642928 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 • Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem sklep.estivita.pl, a także sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.estivita.pl prowadzony jest przez Urszulę Sergiel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Estivita Urszula Sergiel – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
  3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
  4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski i za granicą.
  5. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2070).
  6. Wszystkie produkty, które oferowane są w Sklepie sklep.estivita.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
  7. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich.
  8. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową: sklep.estivita.pl
  9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez niego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
  10. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.estivita.pl jest sprzedaż produktów do zabiegów medycyny estetycznej za pośrednictwem sieci Internet.
  11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
  13. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust. 14 poniżej.
  14. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
  15. Złożenie zamówienia, gdzie wysyłka następuje poza terytorium Europy nie jest możliwe za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej. W tej sytuacji złożenie zamówienie oraz ustalenie szczegółów przesyłki odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@estivita.pl
  16. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
   • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
   • mediację,
   • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
   • uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,
   • korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
  17. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w przepisie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią̨ innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.
 • Definicje użyte w regulaminie
  1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;
  2. STRONA – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia „Strony” – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie;
  3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość dostępnych w Sklepie;
  4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;
  5. SKLEP – Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.estivita.pl
  6. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Urszula Sergiel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Estivita Urszula Sergiel, z siedzibą w miejscowości Sosnowiec 41-200 przy ulicu Modrzejowskiej 20, opisaną numerem NIP: 6441116918 oraz REGON: 272642928 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
  7. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem sklep.estivita.pl
  8. KONSUMENT - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.estivita.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  9. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.estivita.pl w związku z prowadzoną działalnością̨ gospodarczą lub zawodową;
  10. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.estivita.pl, a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie jak: Konto, składanie zamówień za pośrednictwem formularza zamówienia, subskrypcji Newslettera.;
  11. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego sklep.estivita.pl propozycja zawarcia Umowy sprzedaży;
  12. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
  13. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym sklep.estivita.pl
  14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
  15. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza;
  16. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  17. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, świadczenie usługi Newslettera, możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą̨ urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  18. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  19. CENA DETALICZNA – cena jednostkowa Produktu;
  20. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
  21. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
  22. DOKUMENT SPRZEDAŻY - paragon;
  23. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
  24. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
  25. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;
  26. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu;
  27. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta produkt;
  28. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
  29. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
  30. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
  31. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
  32. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
  33. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.
  34. WYRÓB MEDYCZNY – wyrób w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 38 Ustawy o wyrobach medycznych;
  35. USTAWA O WYROBACH MEDYCZNYCH – ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974).
 • Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.estivita.pl następujące usługi elektroniczne:
   • założenia i prowadzenia konta w Sklepie internetowym,
   • złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zamówienia,
   • usługę Newslettera.
  2. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
  3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz usługi Newsletter zawarta jest na czas nieoznaczony.
  4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zamówienia, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  5. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym są: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
  6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
  7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej sklep.estivita.pl, poprzez formularz kontaktu, pocztą elektroniczną na adres: biuro@estivita.pl lub listownie na adres Estivita Urszula Sergiel, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
  8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e- mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
  9. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@estivita.pl lub pisemnie na adres: Estivita, Urszula Sergiel, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnwiec.
  10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
  11. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
  12. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 • Rejestracja
  1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
  2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
  3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji powinien podać następujące dane:
   • Login
   • Hasło
   • E-mail
   • Imię
   • Nazwisko
   • numer telefonu
   • Adres
  4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać opcjonalnie inny adres wysyłki.
  5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
  6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością̨.
  7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu. W innym przypadku zamówienie zostanie zrealizowane na uprzednio podane dane.
 • Zamówienia
  1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią̨ zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
  2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
  3. Rejestracja i założenie Konta nie są warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie sklep.estivita.pl Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.
  4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
  5. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
  6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy. Klient opcjonalnie może podać inny adres wysyłki.
  7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również̇ kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.
  8. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: 09:00-17:00. Zamówienia złożone do godziny 13.00 są wysyłane w tym samym dniu.
  9. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski i Europy - złożenie zamówienia odbywa się w Sklepie za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej.
  10. Złożenie zamówienia, gdzie wysyłka następuje poza terytorium Europy nie jest możliwe za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej. W tej sytuacji złożenie zamówienie oraz ustalenie szczegółów przesyłki odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@estivita.pl
  11. Sklep jest płatnikiem VAT.
  12. Sklep wystawia fakturę lub paragon na wszystkie sprzedawane Produkty. Dokument sprzedaży jest wysyłany wraz z Produktem do Klienta.
  13. Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
  14. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi do 1-3 dni roboczych.
  15. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
 • Sposób płatności
  1. Wszystkie ceny widniejące w Sklepie sklep.estivita.pl są cenami detalicznymi.
  2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
   • przy odbiorze przesyłki ("za pobraniem");
   • płatność Przelewy24
   • przedpłata - płatność przelewem - po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia na numer rachunku bankowego: 37 1140 2004 0000 3102 7820 4184
  3. w przypadku dostaw realizowanych poza granicami Polski nie ma możliwości płatności przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”). Płatność musi być zrealizowana na konto: 37 1140 2004 0000 3102 7820 4184 Estivita Urszula Sergiel, ul. Modrzejowska 20, Sosnowiec 41-200 z podaniem imienia i nazwiska oraz nr zamówienia.
  4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
  5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Sprzedawca oczekuje na płatność w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Brak płatności powoduje anulowanie zamówienia.
  6. Klient dokonuje zakupu towaru według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Szczegóły dotyczące dostaw uregulowane są w zakładce Dostawa.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
  8. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są̨ na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.
 • Realizacja dostawy
  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
  2. Zamówiony towar w kraju dostarczany jest głównie za pomocą̨ firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej i Paczkomatów InPost.
  3. Klient jest obciążony kosztami dostawy, zgodnie z obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronie Sklepu.
  4. W przypadku zamówień zagranicznych realizowanych na terenie Europy dostawcą każdorazowo jest Poczta Polska. Opłata za wysyłkę każdorazowo wynosi 100,00 zł.
  5. W przypadku zamówień zagranicznych realizowanych poza granice Europy, koszty przesyłek są każdorazowo indywidualnie uzgadniane przez Strony pocztą elektroniczną, via e-mail w zależności od wybranego przewoźnika i stosowanego przez niego cennika przesyłek, a ich koszt obciąża Klienta.
  6. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.
  7. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 6 powyżej, informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
  8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
  9. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
  10. Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze towaru.
  11. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę̨ (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 887 887 325 bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@estivita.pl
  12. Klient, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę̨ (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 887 887 325 bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@estivita.pl
  13. Sprzedawca może rozszerzyć formy dostawy o kolejnych dostawców, a informacje o tym będą na bieżąco aktualizowane w cenniku transportu.
 • Postępowanie Reklamacyjne – Rękojmia
   1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
   2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
    • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
    • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
    • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
    • żądać usunięcia wady.
   3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy: ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec lub elektroniczny: biuro@estivita.pl
   4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec
   5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
   6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: biuro@estivita.pl
   7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
   • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
   • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Gwarancja
  1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego sklep.estivita.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.
  2. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.
  3. Klient ma prawo reklamować wadliwy produkt.
  4. Sklep jest pośrednikiem pomiędzy Klientem a gwarantem.
  5. Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować na adres: Estivita Urszula Sergiel, ul. Modrzejowska 20, Sosnowiec 41-200. W przypadku trudności lub dodatkowych pytań, prosi się o kontakt Klienta pod adresem e-mail: biuro@estivita.pl
  6. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi, określonych w dziale.
 • Zwroty – Odstąpienie od umowy
   1. Konsument, jak i Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków wyszczególnionych pniżej, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
    • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
    • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
   3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na biuro@estivita.pl).
   4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie produktu do siedziby firmy na adres ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec wraz z papierowym formularzem zwrotu.
   5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma zwrot produktów od Konsumenta.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

  Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Klauzula informacyjna RODO
  1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu Estivita znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.
 • Postanowienia końcowe
  1. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie prawa konsumenckiego oraz rozwój Sklepu mogą wpłynąć na zmiany w regulaminie Sklepu.
  2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
  3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  5. Złożenie zamówienia przez Klienta, który nie jest Konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  6. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego sklep.estivita.pl Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
  8. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej sklep.estivita.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa Sklepu oraz inne loga i znaki Sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie sklep.estivita.pl są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela Sklepu.
  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.